Martin Laco – NePoPo® Gold Multipricator

Reklamační řád

 

Vstupenky (semináře, workshopy, kurzy, víkendy, tábory a další kynologické akce)

Nákupem vstupenek vyjadřuje zákazník souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými na webu www.arkak9.com.

Zaplacené vstupné nebo zálohy na vstupné jsou nevratné, propadají ve prospěch pořadatele pro pokrytí nákladů vynaložených na organizaci.
Zaplacené vstupné nebo zálohy na vstupné lze převést na jiného účastníka, tuto skutečnost je nutné neprodleně oznámit na info@arkak9.com.
Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
Vstupenky je nutné uchovávat ne bezpečném místě proti jejich zneužití.
Padělání vstupenek je trestné.


Pořadateli je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání.

Nákupem vstupenky berete jako zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
Pořadatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti se změnou, či konáním akce, jako jsou například poplatky za ubytování a dopravu.
Pořadatel není povinný uznat reklamaci vstupenek v případě, že uplatní vyhrazené právo na změnu programu, místa či termínu konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

Návštěvník akce je povinen dodržovat provozní a návštěvní řád místa konání akce a je povinen respektovat pokyny pořadatele a jím pověřených osob.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

V případě, že dojde ke zrušení akce, na které si zákazník již zakoupil elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:
– u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

 

Online kynologické vzdělávání

Uživatel tímto výslovně žádá o zpřístupnění k online lekcím, kurzům a seminářům před uplynutím lhůty 14 dní, tj. před uplynutím lhůty k odstoupení, čímž pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

Pokud Uživateli nebude Online kynologické vzdělávání fungovat správně, tj. Online sekce nebude po přihlášení přístupná z důvodů na straně Společnosti, může se Uživatel kdykoliv obrátit na Společnost na e-mailové adrese info@arkak9.com. Do 2 pracovních dnů Společnost vadu vzniklou z důvodu na straně Společnosti odstraní. V případě prodlení s odstraňováním vady poskytne Společnost Uživateli slevu z poplatku ve výši 0,1 % ze skutečně uhrazeného poplatku za každý den prodlení, maximálně do výše poplatku, kterou Uživatel skutečně uhradil.


Veškeré dotazy a reklamace doručí zákazník na adresu:
Ing. Martin Laco, MBA
Řesanice 66
Kasejovice, 33544
Tel: +420 607080580
E-mail: info@arkak9.com