Martin Laco – NePoPo® Gold Multipricator

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej vstupenek na akce pořádané Ing. Martinem Lacem, MBA, IČO: 05348366

 

1. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi Ing. Martin Laco, MBA, IČO O5348366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městský úřad v Praze, OŽÚ, č. j. :901/2014/OZU/MM/3, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1021591975/5500, tel. +420 607 080 580

(dále jen „Provozovatel“).

2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na akce provozované Provozovatelem.

3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

 

2. Vysvětlení pojmů

1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

3.. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

 

3. Koupě vstupenky

1. Vstupenku může zákazník zakoupit přes internet na stránkách prodávajícího: www.arkak9.com

2. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, email s potvrzením úspěšné rezervace na akci, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

 

4. Ostatní podmínky

1. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

 

5. Ochrana osobních údajů

1.  Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictvím internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu nezbytně nutnou. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

 

6. Odstoupení o smlouvy

1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

  • u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

 

7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

8. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.

2.  Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej online akcí, lekcí, kurzů a seminářů pořádané Ing. Martinem Lacem, MBA, IČO: 05348366

1. Základní ustanovení
1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky pro poskytování on-line kurzů a obdobných služeb prostřednictvím eshopu, ve vlastnictví: Ing. Martin Laco, MBA, IČO O5348366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městský úřad v Praze, OŽÚ, č. j. :901/2014/OZU/MM/3, bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1021591975/5500, tel. +420 607 080 580 (dále jen „poskytovatel“), www.arkak9.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2) VOP dále upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky zákazníka (dále jen „kupující“) prostřednictvím eshopu Poskytovatele.
3) VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané ve smyslu ust. §1746 odst. 2) a násl. občanského zákoníku mezi zákazníkem a Poskytovatelem. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V neupravených otázkách bude podpůrně použita úprava občanského zákoníku, a v případě, že je kupující v postavení spotřebitele, též k úprava obsažená v zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Předmět smlouvy a uživatelský účet
1) Předmětem smlouvy je vzdělávací videokurz (dále jen „digitální produkt“), jehož obsahem je instruktáž o tréninku psů včetně rad a postupů důležitých pro život se psem v rozsahu dle specifikace objednávky.
2) Zákazník je povinen před uzavřením smlouvy (odesláním objednávky) zajistit technické vybavení, prostřednictvím kterého bude digitální produkt užívat. Marketingové video na stránce
slouží jako zkušební video, jelikož videa v kurzu jsou poskytována přes stejné úložiště i přehrávač.
3) Plněním podle smlouvy ze strany prodávajícího se rozumí poskytnutí on-line přístupu k digitálnímu produktu na dobu sjednanou ve smlouvě, nejdéle však 24 měsíců ode dne objednání
kurzu.
4) Eshop Poskytovatele uvádí podrobný popis u každého jednotlivě nabízeného digitálního produktu, a to včetně jeho ceny. Objednáním digitálního produktu zákazník s výší této ceny
souhlasí.
5) Na základě objednání digitální produktu na webové stránce Poskytovatele získává zákazník přístup do uživatelského rozhraní kurzu. Ze svého uživatelského rozhraní kurzu může zákazník
shlédnout všechny lekci a má přístup ke všem informacím, které k dané variantě kurzu náleží.
6) Při objednávce digitálního produktu je zákazník povinen uvést správně a pravdivě veškeré potřebné údaje. Poskytovatel neodpovídá za škodu na straně zákazníka zapříčiněnou uvedením
nesprávných nebo neaktuálních údajů.
7) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je oprávněn používat uživatelský účet a jeho prostřednictvím objednané digitální produkty pouze pro svou osobní potřebu. K dalšímu použití digitálního produktu není zákazník oprávněn bez zvláštního souhlasu Poskytovatele.
8) Uživatelský účet a v jeho rámci uložené informace, která nepodléhají archivační povinnosti, je Poskytovatel oprávněn kdykoliv vymazat, a to i bez souhlasu zákazníka.
9) Eshop, webová stránka Poskytovatele nebo jejich jednotlivé části mohou být dočasně nedostupné nebo jen omezeně funkční, a to zejména z důvodu updatu, obnovy, technické odstávky nebo technického výpadku. Zákazník nemá nárok na náhradu škody v případě dočasné nedostupnosti digitálního produktu.

3. Objednávka a uzavření smlouvy
1) Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem je uzavírána elektronicky prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
2) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve úplnou úhradou uvedené ceny.
3) Smlouva, jejímž předmětem je digitální produkt, je uzavřena objednáním na eshopu. Digitální produkt se závazně objednává odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře,
dle uvedených instrukcí. O přijetí objednávky je zákazník informován jednak na webové stránce po jejím odeslání a dále prostřednictvím informační emailové zprávy zaslané na jeho emailovou
adresu. Před odesláním objednávky kliknutím na příslušné tlačítko je zákazník povinen pečlivě zkontrolovat variantu digitálních produktů, celkovou cenu, a další údaje nutné pro uzavření smlouvy. Odesláním objednávkového formuláře zákazník rovněž stvrzuje, že má k dispozici nezbytné technické vybavení k použití digitálního produktu (ustanovení čl. II. odst. 2) . Před
odesláním objednávky kliknutím na tlačítko závazně objednat může zákazník opravit, upravit nebo dále upřesnit své údaje, aniž by takové změny byly ukládány do jeho uživatelského účtu. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „odeslat“ se považuje objednávka za závaznou.
4) Zákazník souhlasí, že je oprávněn užívat digitální produkt pouze pro svojí osobní potřebu, nesmí jej zpřístupnit třetím osobám a že je digitální produkt chráněn autorským právem Poskytovatele, případně dalších osob.
5) Smlouva je archivována technickými prostředky Poskytovatele v elektronické podobě.
6) Zákazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Na smluvní vztah založený smlouvou mezi Poskytovatelem a zákazníkem se nepoužije
ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

4. Cena a platební podmínky
1) Cena digitálního produktu nebo jiných služeb je konečná, nezahrnuje však náklady, které mohou účtovat zákazníkovi třetí strany (např. zákazníkův poskytovatel bankovních služeb, zákazníkův
poskytovatel internetového připojení, apod.).
2) Cena za digitální produkt nebo jiné služby může být zákazníkem uhrazena způsobem, který si zvolí při objednávce, a to:
a) platební kartou prostřednictvím tzv. platební brány,
3) Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele, případně obdržením interní elektronické zprávy potvrzující zaplacení z platební brány.

 

5. Odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny
1) Uživatel tímto výslovně žádá o zpřístupnění k online lekcím, kurzům a seminářům před uplynutím lhůty 14 dní, tj. před uplynutím lhůty k odstoupení, čímž pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.
2) Poskytovatel je oprávněn zrušit závaznou objednávku, nebude-li ze zákazníkem uhrazena cena v plné výši nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání závazné objednávky.

 

6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1) V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník-
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská
15120 00
Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
2) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“ a to za podmínek Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

7. Odpovědnost
Pro účely těchto VOP se digitálním produktem rozumí on-line kurz vzdělávacího charakteru a jako takový představuje souhrn obecných informací, dílčích poznatků a částečně subjektivních názorů, které jsou určeny pro seznámení se s postupy při tréninku psů a radami k zlepšení společného soužití se psem. Tyto tréninkové metody a rady však nelze aplikovat na konkrétního psa bez dalšího individuálního přizpůsobení těchto postupů na daného psa. Poskytovatel tak nemůže nést a nenese odpovědnost v žádné formě za to, že ze strany zákazníka nebyly poznatky obsažené v digitálním produktu přizpůsobeny individuálním potřebám konkrétního psa. Digitální produkt je souhrn obecných informací a rad, kterou mohou, ale také nemusí mít žádaný vliv na chování psa.
Zákazník uzavřením smlouvy bere na vědomí výše popsané skutečnosti i fakt vyloučení odpovědnosti ze strany prodávajícího. Informace obsažené v digitálním produktu nenahrazují odbornou pomoc při tréninku psa.

8. Společná a závěrečná ustanovení
1) Právní vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem a to i v případě, že by právní vztah založený výše popsaným způsobem obsahoval mezinárodní prvek. V neupravených otázkách se
podpůrně použije zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě zákazníka-spotřebitele též zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
2) V případě neplatnosti nebo neúčinnosti kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost smluvního vztahu založeného smlouvou mezi stranami, lze-li toto ustanovení od ostatních oddělit, aniž by se podstatně změnily podmínky smluvního vztahu, zejména pokud by to bylo k tíži zákazníka-spotřebitele.

9. Účinnost VOP
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají právní účinnosti dnem 1.1.2024.